Stavebný alebo technický dozor?

Aký je rozdiel medzi stavbyvedúcim, stavebným a technickým dozorom? Potrebujeme vôbec niekoho z nich? 

Stavbyvedúci - v zmysle stavebného zákona stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

To znamená, že štát (stavebný úrad) od vás vyžaduje pri realizácii každej stavby povinnosť zabezpečiť stavbyvedúceho, alebo v niektorých prípadoch stavebný dozor. Stavbyvedúceho vo väčšine prípadov si zabezpečíte prostredníctvom stavebnej firmy, ktorá je v zmysle zákona povinná mať  zodpovedného stavbyvedúceho na daný typ stavby.

Stavebný dozor na vedenie stavby si musíte zabezpečiť pri svojpomocnej výstavbe ktorá je povolená len pre jednoduché stavby (definované stavebným zákonom). (Je tu výnimka na niektoré zadefinované jednoduché stavby napr. chatky, garáže atď a drobné stavby, kde nie je potrebný stavbyvedúci ani stavebný dozor, avšak vedenie stavby musí zabezpečiť osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len "kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.)

Stavebný dozor aj stavbyvedúci spadajú pod vybrané činnosti vo výstavbe, to znamená, že sú povinní mať oprávnenie (okrúhlu pečiatku) vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov. V zmysle stavebného zákona sú na oboch kladené minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať pri výkone svojej činnosti.

Technický dozor - nie je vyžadovaný stavebným zákonom a z pohľadu štátu nevzniká povinnosť ho zabezpečiť (nakoľko toto pokrýva stavbyvedúci stavebnej firmy), avšak drvivá väčšina investorov si ho vyberá hlavne pre vlastnú  kontrolu stavebnej firmy - kde kontroluje nielen kvalitu prác, ale sleduje aj náklady stavby, dodržiavanie harmonogramu, organizuje kontrolné dni a pod. Rozsah jeho činností je vždy len na dohode (zmluve) medzi stavebníkom (investorom) a technickým dozorom. Veľkých investorov častokrát zastupuje v plnej miere, takže investor sa nemusí o nič starať. Technický dozor nemusí mať oprávnenie (pečiatku), ale malo by byť v záujme investora, aby činnosť vykonávala odborne zdatná a kvalifikovaná osoba s dostatočnou praxou.

Zjednodušene povedané zabezpečenie stavbyvedúceho alebo stavebného dozora vyžaduje štát (v zastúpení stavebného úradu), ktorí zodpovedajú zato, aby boli dodržané podmienky stavebného zákona, všetkých vydaných rozhodnutí pre danú stavbu, realizácie podľa stavebnej dokumentácie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Technický dozor sa zodpovedá výhradne investorovi, kde kontroluje stavebnú firmu v dohodnutom rozsahu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *