Výkon technického dozoru

 

 

Technický dozor nie je vybranou činnosťou pri výstavbe a vykonáva sa na základe dohody (zmluvy) s investorom. Rozsah činností je široký a je len na investorovi, ktoré si vyberie. Hlavnou úlohou technického dozoru je zastupovať a chrániť záujmy investora počas realizácie diela, predovšetkým kontrolovať kvalitu, termíny a cenu.
Technický dozor poskytujeme trvalý aj občasný v závislosti od veľkosti stavby a požiadaviek investora.

V rámci technického dozoru zabezpečujeme:

 • Poradenstvo pri stavebnom zámere
 • Výberové konania (tendre) na dodávateľa(ov) stavby a vyhodnotenie výberového konania
 • Poradenstvo pri uzatváraní zmluvy o dielo
 • Zastupovanie investora pri komunikácii s úradmi a dodávateľmi
 • Oboznámenie sa so stavebnou dokumentáciou
 • Kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia
 • Kontrolu kvality prác a dodávok, súlad s projektovou dokumentáciou a stavebnými predpismi
 • Kontrolu jednotlivých častí stavby pred ich zakrytím
 • Kontrolu zápisov do stavebného denníka
 • Kontrolu a sledovanie dodržiavania časového harmonogramu výstavby
 • Kontrolu a sledovanie nákladov počas výstavby, kontrola a odsúhlasovanie súpisov prác dodávateľa(ov)
 • Poradenstvo pri zmenách projektu
 • Kontrolu a odsúhlasovanie naviac a menej prác dodávateľa(ov)
 • Organizáciu kontrolných dní a vyhotovenie zápisu
 • Vyhotovenie fotodokumentácie z kontrol a vyhotovenie zápisu
 • Vedenie evidencie chýb a nedostatkov
 • Prevzatie stavby od dodávateľa(ov)
 • Kontrola a odsúhlasenie konečnej faktúry, zádržného, garančnej zábezpeky a pod.
 • Účasť na kolaudácii stavby a jej odovzdaní do užívania