Stavebný manažment

 

 

Obsahuje komplexný súbor všetkých činností pri prechode z projekčnej do realizačnej fázy systémom generálneho dodávateľa stavieb. Využívame naše skúsenosti z riadenia menších aj väčších projektov.

 • Oslovenie správcov sietí a zameranie sietí
 • Zabezpečenie geodetického vytýčenia stavby, príp. iných geodetických prác
 • Zabezpečenie geologických prieskumov
 • Vedenie a organizovanie stavebnej činnosti
 • Zabezpečovanie materiálu, pracovných kapacít
 • Výberové konania (tendre) na jednotlivé profesie, ich analýza, vyhodnotenie.
 • Zabezpečenie dodržiavania kvality, postupu a schváleného rozpočtu
 • Technické poradenstvo
 • Koordinácia jednotlivých subdodávateľov
 • Vedenie kontrolných dní s profesistami, projektantmi, príp. inými účastníkmi výstavby, vyhotovenie zápisov z KD vrátane fotodokumentácie
 • Pravidelný reporting investorovi o postupe prác, harmonograme, finančnom stave