Výkon stavebného dozoru

 

 

Stavebný dozor je vybranou činnosťou vo výstavbe, ktorú stavebný zákon vyžaduje pri výstavbe svojpomocne, ak stavebník stavia sám pre seba pri jednoduchých a drobných stavbách a ich zmenách. Stavebný dozor vykonáva odborné vedenie uskutočňovania stavby. Pre niektoré jednoduché a drobné stavby postačuje, ak si stavebník zabezpečí kvalifikovanú osobu ktorá spĺňa zákonom určené požiadavky na vzdelanie a odbornú prax.

V rámci stavebného dozoru zabezpečujeme:

  • Oboznámenie sa so stavebnou dokumentáciou
  • Potvrdenie tlačiva o vykonávaní stavebného dozoru na stavbe pre vydanie stavebného povolenia stavebným úradom
  • Kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia
  • Kontrolu kvality prác a dodávok, súlad s projektovou dokumentáciou
  • Kontrolu jednotlivých častí stavby pred ich zakrytím
  • Kontrolu zápisov do stavebného denníka
  • Organizáciu kontrolných dní
  • Vyhotovenie fotodokumentácie z kontrol a vyhotovenie zápisu
  • Vedenie evidencie chýb a nedostatkov
  • Účasť na kolaudácii stavby a jej odovzdaní do užívania